วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การเลี้ยงปลาทอง

    เป็นการเลี้ยงเพื่อให้ปลาทองมีขนาดใหญ่เหมาะสมที่จะส่งตลาดต่อไป   บ่อเลี้ยงปลาทองควรเป็นบ่อซีเมนต์   มีขนาด  2 - 4  ตารางเมตร   และควรมีจำนวนหลายบ่อ   หากต้องการให้   ปลาเจริญเติบโตเร็วจะต้องจำกัดจำนวนปลาที่ปล่อยเลี้ยง   โดยปล่อยในอัตรา  50  ตัว  ต่อพื้นที่ 1  ตารางเมตร   ควรทยอยคัดปลาจากบ่ออนุบาลมาปล่อยลงบ่อเลี้ยง   จากนั้นเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดประมาณ  40 - 60  วันปลาจะเติบโตจนสามารถส่งจำหน่ายได้   เมื่อส่งปลาออกจำหน่ายแล้วก็ทยอยคัดปลาจากบ่ออนุบาลมาปล่อยเลี้ยงอีกต่อไป   สำหรับลูกปลาที่เหลืออยู่ในบ่ออนุบาลซึ่งมีเป็นจำนวนมาก   ถึงแม้จะมีการให้อาหารดีและมีการถ่ายน้ำสม่ำเสมอ   ลูกปลาก็จะเจริญเติบโตขึ้นไม่มากนัก   เนื่องจากจำนวนปลาเป็นข้อจำกัด   แต่เมื่อถูกกระจายออกไปยังบ่อเลี้ยงก็จะสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้
            ปัจจุบันมีการอนุบาลและเลี้ยงปลาทองในบ่อดิน  โดยใช้บ่อขนาด 100 - 200 ตารางเมตร

    
 ภาพที่ 33  แสดงลักษณะของบ่อดินที่ใช้อนุบาลและเลี้ยงปลาทองที่อำเภอบ้านโป่ง 

   
    
 ภาพที่ 34  ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาทองในประเทศจีน 
                                                        ที่มา : http://www.oufish.com/                          
       
 ภาพที่ 35  ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาทอง( Koriyama goldfish farm )ในประเทศญี่ปุ่น 
                                     ที่มา : http://www.panoramio.com/photo/1607893                          

    
 ภาพที่ 36  ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาทอง( Siamaquarium )ในประเทศไทย 
                                           ที่มา : http://www.siamaquarium.com/web/                          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น